Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון

מבוא

משרד הביטחון מהווה את הארגון הממשלתי האחראי לביטחון האזרחים והחיילים במדינה. במסגרת תפקידו החשוב זה, המשרד נדרש להבטיח את תנאי הבטיחות המתאימים לחיילים במהלך שירותם ולספק להם את התמיכה הנדרשת במידה והם נפצעים במהלך פעילותם הצבאית.

חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון: הבדיקה הסופית
חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון: הבדיקה הסופית

לצערנו, קרו מקרים בהם חיילים נפצעים והמשרד לא מספק את הפיצויים הנדרשים להם. במקרים אלו, החיילים הנפגעים מוזמנים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון כדי לקבל את הפיצויים שהם ראויים לקבל, ולדרוש מהמשרד להתחיב בתשלום סכומים כספיים בגין הפציעות והנזק שנגרמו להם.

רשימת דרישות לפיצויים

  • שלא תהיה למדינה תיקון ויכולת לשלם פיצויים על פציעה שגרמה לה לאזרחיה בזמן שהיותה נושאת אחריות כחוק.
  • שהמדינה תהיה נושאת אחריות כחוק או כמוסד בגין פציעה שנגרמה לחייל בזמן שהוא משרת בצה"ל או בכוחות הביטחון השונים.
  • שהפציעה תהיה תוצאה מפעולות צבאיות או פעולות של כוחות הביטחון.
  • שהפציעה לא תהיה תוצאה מסיכון בריאותי או נפגע בעצמו כחייל.

דוגמאות ומקרים מציאותיים

כדי להבין את הסוגים של תביעות הפיצויים שניתן להגיש, נביא כאן דוגמאות למקרים מציאותיים שבהם חיילים נפצעו במהלך שירותם הצבאי וציינו כי הפציעות התרחשו עקב פעולות צבאיות או כוחות ביטחון:

מספר תיקון שם החייל תאריך הפציעה
1234/20 אהרון כהן 01/03/2020
5678/19 מרים לוי 15/07/2019

בדוגמאות המצורפות, החיילים הנפגעים יכולים לטעון כי הפציעות שם נגרמו עקב פעולות צבאיות או פעולות של כוחות הביטחון. במקרים אלו, הם יכולים לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים להם.

על פי הדיווחים, מספר חיילים שנפצעו במהלך שירותם הצבאי הגישו תביעות לפיצויים ממשרד הביטחון. החיילים טוענים כי נגרם להם נזק גופני ונפשי כתוצאה מפעילות מבצעית או אימונים, והם זכאים לפיצוי הולם.

עורכי הדין שמייצגים את החיילים טוענים כי משרד הביטחון אינו מפצה כראוי חיילים שנפגעו, ומנסה לחמוק מחובתו כלפיהם. לעומת זאת, במשרד הביטחון טוענים כי הם בודקים כל מקרה לגופו ומעניקים פיצוי הולם בהתאם לנסיבות ולחומרת הפציעה.

המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב הערכת אחוזי הנכות של החיילים הפצועים וסביב גובה הפיצויים שהם אמורים לקבל בהתאם. יש צורך למצוא דרך ליישב מחלוקות אלה בצורה הוגנת כלפי החיילים שנפגעו תוך כדי שירותם.

חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון: בקשה להגיש תביעה
חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון: בקשה להגיש תביעה

מסקנה

במקרים בהם חיילים נפצעים במהלך שירותם הצבאי והם טוענים כי הפציעות נגרמו עקב פעולות צבאיות או פעולות של כוחות הביטחון, יש להם זכות להגיש תביעה כדי לקבל את הפיצויים המגיעים להם. התביעה נגד משרד הביטחון יכולה לכלול דרישה לתשלום סכום כספי כפיצוי, והיא עשויה להסתיים בהגשתו של תביעה תוך כדי עזיבת הכחול לבן.

מקווים שהמשרד יכבד את הדרישות והתביעות של החיילים הנפגעים ויספק להם את הפיצויים המגיעים להם במקרים כאלו, וכן ישקול את האפשרות לשפר את התהליכים הקיימים כדי למנוע תקריות והשקעות נוספות מצד המדינה.

בסיכום, חיילים שנפצעים במהלך שירותם הצבאי יכולים לדרוש פיצויים ממשרד הביטחון אם הם טוענים כי הפציעות נגרמו כתוצאה מפעולות צבאיות או פעולות של כוחות הביטחון. על מנת לקבל את הפיצויים, עשויות להיות דרישות מסוימות המופיעות ברשימה המצורפת. חשוב לזכור כי חיילים יכולים להגיש תביעה כדי להבטיח את הפיצויים הנדרשים גם כאשר המשרד לא מספק להם את התמיכה המתאימה.

מה היה לנו עד עכשיו?
חיילים נפצעים מבקשים פיצויים ממשרד הביטחון על פי הגבלות ותנאים שנקבעים על פי החוק.
משרד הביטחון מתבסס על החומר הרפואי, הסוג ומידת הנפילה, והשלכות הפציעה על יכולת העבודה של החייל בעת קביעת סכומי הפיצויים.
כן, חיילים נפצעים מזכים לפיצויים גם אם הפציעה נגרמה במסגרת פעולה צבאית, בהתאם לחוק הפיצויים לחיילים ולמשפחותיהם.